PRAVILNIK KONKURSA “Human Driven Reshape”

 

 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA

Organizator konkursa je MANPOWER DOO BEOGRAD, Bulevar Milutina Milankovića 11 g, sprat 7, 11070 Novi Beograd, matični broj: 20409550, PIB: 105543818 (u daljem tekstu: „Organizator“).

 1. NAZIV I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Human Driven Reshape” (u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se priređuje u svrhu odabira najbolje HR poslovne prakse i promocije učesnika Konkursa i Organizatora.

 1. PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je otvoren za:

 • Pravna lica i druge oblike organizovanja koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije. Svi oblici organizovanja imaju mogućnost za apliciranje (društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnici i dr).
 • HR poslovne prakse odgovarajućih oblika organizovanja koje ispunjavaju kriterijume konkursa.
 1. TRAJANJE KONKURSA

Konkurs za apliciranje i učestvovanje je otvoren od 14. marta 2022. godine počev od 00:01 i traje do 13. maja 2022. godine do 23:59. Svi koji su ušli u uži izbor i oni koji nisu ušli u uži izbor, biće o tome biti informisani putem elektronske pošte.

 1. KAKO UČESTVOVATI?

Za učestvovanje na Konkursu, potrebno je da preuzmete blanko Prijavni formular koji se nalazi na veb-sajtu projekta Human Driven Reshape (u word formatu) u delu “Prijavi praksu”, odnosno OVDE.

Potrebno je popuniti:

 • Podatke o kompaniji i predlagaču (naziv kompanije, veličina privrednog društva, delatnost, direktor (zastupnik), matični broj, PIB, broj zaposlenih, adresa kompanije, telefon, imejl, sajt (ako postoji), ime i prezime, telefon i imejl predlagača (podnosioca prijave).
 • Prijavni formular.

Nakon što se popune Podaci o kompaniji i predlagaču i Prijavni formular, potrebno je popunjen Prijavni formular upload-ovati u delu “Dodajte popunjen dokument”. Nakon toga je potrebno prihvatiti Politiku privatnosti, Politiku upotrebe kolačića, Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, Pristanak o obradi podataka o ličnosti i pravila Konkursa. Klikom na dugme “Pošaljite”, Vaša prijava će biti poslata.

 Svi učesnici u Konkursu su odgovorni za troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu.

 1. ODABIR I OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA 

Prvi krug

Nakon isteka perioda trajanja Konkursa, Organizator će napraviti presek prijava na Konkurs koje su poslate u periodu definisanom pravilima. U okviru prvog kruga, prema izboru stručnog žirija (maksimalno 20 (50%) bodova, prema definisanim kriterijumima) i rezultatima upitnika (maksimalno 20 (50%) bodova), biće odabrano 5 (pet) poslovnih praksi koje su zadovoljile kriterijume Konkursa na najbolji način, te će biti uvrštene u drugi krug takmičenja. Organizator ima diskreciono pravo da imenuje i opozove članove stručnog žirija.

Drugi krug

Tokom drugog kruga, za 5 poslovnih praksi koje su prošle prvi krug, biće organizovana detaljna prezentacija nominovanih poslovnih praksi za stručni žiri, u cilju dodatnog obrazloženja u vezi sa kriterijumima. Odluka o prvih pet mesta biće donesena na osnovu glasova žirija (maksimalno 20 bodova) i glasova publike putem društvene mreže LinkedIn (maksimalno 5 bodova). Naime, na zvaničnoj LinkedIn stranici kompanije ManpowerGroup Srbija biće prezentovano svih 5 poslovnih praksi. Svakoj će biti dodeljen određen broj bodova (1, 2, 3, 4 ili 5 bodova) srazmerno broju „like“-ova na LinkedIn-u i to na sledeći način: 5 bodova za poslovnu praksu čija prezentacija bude imala najveći broj „like“-ova, a 1 bod za poslovnu praksu čija prezentacija bude imala najmanji broj „like“-ova. Maksimalan broj „like“-ova koji će biti uzet u obzir od strane zaposlenih kompanije čija je poslovna praksa nominovana je 20, kako broj zaposlenih u kompanijama koje su ušle u drugi krug ne bi direktno uticao na broj bodova koji se stiče kroz „like“-ove na LinkedIn-u. „Like“-ovi zaposlenih u kompaniji ManpowerGroup SEE i partnerske kompanije Assert International neće biti uzeti u obzir.

Zbirom glasova (bodova) stručnog žirija i broja bodova dobijenih na osnovu „like“-ova na LinkedIn-u biće odabran pobednik, kao i dobitnici drugog, trećeg, četvrtog i petog mesta.

Stručni žiri ima diskreciono pravo odabira jednog dobitnika Konkursa. Dobitnik može nagradu osvojiti samo jednom. Dobitnik nagrade će biti kontaktiran od strane Organizatora.NAGRADA 

 1. NAGRADA

Na Konkursu će biti dodeljena glavna nagrada za pobednika na konkursu, kao i nagrade za drugo, treće i četvrto i peto mesto.

Pobednik na Konkursu (prvo mesto) dobija jednodnevni trening za deset zaposlenih u svojoj kompaniji, procenu posvećenosti i očekivanja zaposlenih za sto zaposlenih, promociju putem eksternih kanala komunikacija kompanije ManpowerGroup Srbija, kao i promociju putem medija (u saglasnosti sa pobednikom).

Procena posvećenosti i očekivanja zaposlenih podrazumeva Harrison Assessment posvećenosti i motivacije zaposlenih na nivou izabranog tima ili cele kompanije (do 100 zaposlenih). Ovaj vid procene omogućava kompaniji da prepozna ključne faktore i rizike motivacije zaposlenih i pravovremeno donosi HR odluke zasnovane na podacima. Nakon procena, na osnovu izveštaja kompanija dobija uvid u ključne motivatore zaposlenih i u kojoj meri su zadovoljeni, i uvid u doprinose grupe zaposlenih kojima mogu dostići rezultate. Na osnovu toga omogućeno je upravljanje očekivanjima zaposlenih, posledično i njihovom produktivnošću i efikasnošću.

Za učesnike koji su osvojili prvih pet mesta biće kreirana analiza tržišnih trendova za svaku od industrija iz kojih ovih pet kompanija dolazi, kao i promocija putem eksternih kanala komunikacija kompanije ManpowerGroup Srbija. Putem analize biće pružene informacije vezano za:

• pozicioniranje kompanija u odnosu na tržište na kome posluju;
• smernice za smanjenje stope fluktuacije i povećanje stope retencije;
• sistematičan pregled zarada i drugih kompenzacija i beneficija;
• podršku u donošenju odluka vezano za održivu konkurentnost kompanija na tržištu.

Za dobitnike prvih pet mesta biće organizovana svečana večera.

Dobitnici će biti kontaktirani od strane Organizatora u vezi sa dodelom nagrada.

Ukoliko neko od dobitnika odbije da preuzme nagradu, ista će biti dodeljena sledeće rangiranom učesniku. Nagrada nije prenosiva i po osvajanju se ne može od strane dobitnika pokloniti drugom obliku organizovanja ili fizičkom licu.

Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu ili nagradu u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za druge proizvode ili usluge.
Nakon dodele nagrade, prestaju sve obaveze Organizatora prema pobedniku i nosiocima drugog, trećeg, četvrtog i petog mesta.
Učesnici Konkursa pristaju, bez izuzetka, da Organizator može koristiti podatke ustupljene putem Konkursa za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Učesnicima.
Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada.
Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile, niti ukoliko dodela nagrade nije bila moguća, jer su podaci koje je Učesnik dostavio netačni.

 1. ODRICANJE OD JEMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba, ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled učestvovanja ili nemogućnosti učestvovanja na Konkursu.

Beograd, 01.03.2022.